Regulamin KKZ

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne…………………………………………………………………………. 3
 2. Organizacja kursu…………………………………………………………………………….. 3
 3. Prawa i obowiązki uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego…………. 6
 4. Zakres obowiązków prowadzących zajęcia…………………………………………… 7
 5. Zakres obowiązków opiekuna kursu…………………………………………………….. 7
 6. Podstawowe zasady oceniania…………………………………………………………… 7
 7. Zaliczenia………………………………………………………………………………………. 9
 8. Egzamin poprawkowy……………………………………………………………………… 10
 9. Zwolnienia z obowiązku uczęszczania na określone zajęcia edukacyjne………11
 10. Postanowienia końcowe…………………………………………………………………… 12

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Zespól Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik
 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.

2. ORGANIZACJA KURSU

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji stanowiącej wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia.
 2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 3. Dyrektor Szkoły określa liczbę uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego, przy czym liczba uczestników w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi, co najmniej 20.
 4. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 5. 20% godzin przeznaczonych na realizację efektów kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być realizowane na indywidualnych konsultacjach.
 6. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest prowadzone w formie zaocznej, co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni lub w formie stacjonarnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
 7. Szkoła, w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym informuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na tym kursie. Informacja zawiera:
 • oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • wykaz uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL uczestnika, a w przypadku uczestnika, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 1. Szkoła, może prowadzić kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku, kiedy prowadzi takie zajęcia zapewnia:
 • dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
 • materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • bieżącą kontrolę postępów w nauce uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący zajęcia;
 • bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość Centrum organizuje szkolenie dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
 3. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Szkoły Centrum.
 4. . Szkoła prowadząc kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zapewnia:
 • kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674. z późn. zm.4)) lub na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy;
 • odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
 • nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
 1. Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
 2. Zajęcia teoretyczne kursu odbywają się w salach dydaktycznych Szkoły.
 3. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach kształcenia zawodowego mieszczących się w Szkole oraz w Instytucjach rolniczych, Spółdzielniach Rolniczych, Stadninie Koni.
 4. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy wydane na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy.
 5. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem nauczania, który zawiera:
 • nazwę formy kształcenia;
 • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
 • wymagania wstępne dla uczestników kursu;
 • cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
 • opis elektów kształcenia;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób i formę zaliczenia.
 1. Jedna godzina zajęć teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwa 45 minut.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są wypełnić kwestionariusz o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Do kwestionariusza kandydaci dołączają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie, świadectwo lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, jedno zdjęcie.
 3. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 4. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie uczestników.
 5. Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje: program nauczania, dziennik zajęć, protokoły z przeprowadzonego zaliczenia oraz ewidencję wydanych zaświadczeń.
 6. Do dziennika zajęć wpisuje się:
 • imiona i nazwiska uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • liczbę godzin zajęć;
 • tematy zajęć.
 1. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

  3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

 1. Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego mają prawo do:
 • zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,
 • konsultacji z opiekunem kursu w godzinach dyżurów.
 1. Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu, a w szczególności:
 • uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu,
 • zdać egzaminy pisemne i ustne z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i PPOŻ,
 • odnosić się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników szkoły,
 • dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • dbać o dobre imię Szkoły
 • dbać o ład i porządek oraz mienie Szkoły
 • powiadomić sekretariat Szkoły o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych.
 1. Za zniszczenia i szkody wyrządzone przez uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego na terenie Szkoły i w innych podmiotach kształcenia praktycznego odpowiada uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 3. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących.
 4. Na terenie Szkoły nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych.
 5. Osoba uczestnicząca w kursie zostaje skreślona z listy uczestników w przypadku:
 • niepodjęcia kursu,
 • nieuzyskania zaliczeń w semestrze wymaganych programem kursu zajęć.

  4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

  1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć

2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić wymagania i sposób zaliczania materiału nauczania. Kryteria oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i podają uczestnikom kursu do wiadomości na pierwszych zajęciach.

3. Prowadzący zajęcia mają prawo zgłaszania do opiekuna kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

5.ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA KURSU

1.Opiekun kursu ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program i organizację kursu oraz szczegółowy plan zajęć objętych programem.

2.Opiekun kursu ma obowiązek wnioskować do Dyrektora Szkoły o skreślenie z listy osób odbywających kurs w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych bez usprawiedliwienia.

3. Opiekun kursu ma obowiązek zbierać opinie o przebiegu kursu.

6. PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA

1.Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej i ustnej po zrealizowaniu materiału nauczania w danym semestrze dwóch wiodących przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania. Z pozostałych przedmiotów słuchacze zdają tylko egzaminy ustne. Egzaminy pisemne i ustne odbywają się w trakcie zajęć dydaktycznych.

Lp. Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego Oznaczenie

kursu

Nazwa przedmiotu z którego odbywają się egzaminy pisemne
 

1

Prowadzenie produkcji rolniczej  

R 3

•         Produkcja roślinna

•         Produkcja zwierzęca

•         Technika w rolnictwie

 

 

 1. Oceny zaliczające semestr z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwane dalej semestralnymi ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. Ocenę semestralną z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ustala:
 • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych;
 • w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego.
 1. Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg następującej skali:
Pełne brzmienie oceny Cyfra
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1

 

 

 1. W ocenianiu bieżącym mogą być stosowane:
 • stopnie w skali określonej w ust. 4 z następującymi skrótami:
Pełne brzmienie oceny Skrót
Celujący cel
Bardzo dobry bdb
Dobry db
Dostateczny dst
Dopuszczający dop
Niedostateczny ndst

 

 1. 2. Do egzaminu semestralnego w dopuszcza się uczestnika kursu, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 2. Na kursie nie ocenia się zachowania.

  7. ZALICZENIA

  1. O warunkach dopuszczenia do  egzaminów semestralnych informuje uczestnika kursu opiekun kursu

 3. Oceny semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do kontynuowania nauki lub ukończenia kursu.
 4. Semestralne oceny w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 5. Ocena niedostateczny z pisemnego egzaminu semestralnego dopuszcza do egzaminu ustnego.
 6. Po przeprowadzonym egzaminie sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko zdającego, nazwę i symbol kwalifikacji z której odbywa się kwalifikacyjny kurs zawodowy, nazwisko egzaminatora, przedmiot, ocenę z egzaminu semestralnego pisemnego, ocenę z egzaminu semestralnego ustnego i ocenę semestralną.
 7. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 8. Uczestnik kursu, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w ustalonym terminie i dostarczył w ciągu trzech dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o zdarzeniu losowym, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 9. Uczestnik kursu, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w ustalonym terminie, nie może kontynuować nauki.
 10. Po zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu (załącznik nr l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) oraz uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  8.EGZAMIN POPRAWKOWY

 11. Uczestnik kursu może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch zajęć edukacyjnych w danym semestrze.
 12. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 13. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze.
 14. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu danego semestru. Nauczyciel odnotowuje wyznaczony termin egzaminu poprawkowego w dzienniku zajęć, uczestnik kursu poświadcza informację własnoręcznym podpisem.
 15. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w trybie określonym dla egzaminów semestralnych.
 16. Ocena, jaką uczestnik kursu uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczną oceną semestralną.
 17. Uczestnik kursu, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie i dostarczył w ciągu trzech dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o zdarzeniu losowym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Centrum, po zakończeniu semestru jesiennego w terminie nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie nie później niż do 31 sierpnia.

9.ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UCZĘSZCZANIA NA OKREŚLONE

Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele poszczególnych zajęć uczący w danym semestrze. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela.Zadania na egzamin pisemny oraz kryteria oceny opracowuje nauczyciel danego przedmiotu.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 1. Uczestnik podejmujący kształcenie na kursie posiadający:
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
 • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • może być zwolniony, na swój wniosek złożony do Dyrektora Szkoły z całości lub części zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie zwolnienie.
 1. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedstawienia przez

uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego oryginału dyplomu, świadectwa lub indeksu w terminie do 30 dni od rozpoczęcia danego semestru.

 1. W przypadku zwolnienia uczestnika kursu w całości z obowiązku realizacji danych zajęć

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny semestralnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

 1. Dyrektor Szkoły może zwolnić uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnikowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który ukończył kurs wystawia zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (załącznik nr l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 2. 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 Nr 34 póz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji.
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest wydawane uczestnikowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego dopiero po uregulowaniu przez niego wszystkich przewidzianych zobowiązań wobec organizatora kursu.